uxui - Page 3

Tối ưu UX/UI – #13 Chồng phần tử bên dưới lên trên ???? sẽ kích thích người dùng cuộn trang xuống để đọc tiếp ????

Mẹo chồng các phần tử lên nhau như vầy giúp giao diện bạn có chiều sâu hơn và kích thích người dùng cuộn xuống xem nội dung kế tiếp bên dưới tốt hơn. Xem ảnh kết quả sau khi điều chỉnh bên phải so với bên trái để hiểu rõ hơn.

Read More +