Tối ưu UX/UI – #4 Thử bố cục 1 trang để tập trung nội dung hơn ????

1 min read

Với các bài viết đánh giá sản phẩm hoặc landing page / sales page, bạn có thể giảm bớt các cột thông tin để tập trung 1 cột
–> khách hàng sẽ đọc tập trung đi 1 luồng từ trên xuống tới CTA và ra quyết định dễ dàng hơn.

Lưu ý: 3 cột thông tin trên website hiện nay cũng sẽ gặp giới hạn khi làm responsive trên mobile. Làm hiệu quả chuyển đổi thấp hơn nếu bên cung cấp giải pháp website không chủ động cắt gọn hoặc tư vấn cho bạn.

Leave a Reply