{ "title": "Extension không hoạt động trên trang này!", "content" :"

Tiện ích mở rộng chỉ hoạt động trên các trang bên dưới:

1. Bên ngoài giao diện người dùng:

Mặc định giao diện của EGANY có hỗ trợ, các giao diện khác cần cấu hình theo hướng dẫn tại đây.

2. Bên trong giao diện quản trị (/admin):

Hoặc xem lại hướng dẫn:

####[{ \"title\": \"Hướng dẫn sử dụng chung\", \"url\": \"https://egany.com/blogs/egany-tools/huong-dan-su-dung-egany-tools\"},{\"title\": \"Kích hoạt trước khi sử dụng\", \"url\": \"http://file.hstatic.net/1000181505/file/egany-tools-active-quick-guide.jpg\" }]

", "btnGroup": "[{ \"title\": \"Hướng dẫn sử dụng chung\", \"url\": \"https://egany.com/blogs/egany-tools/huong-dan-su-dung-egany-tools\"},{\"title\": \"Kích hoạt trước khi sử dụng\", \"url\": \"http://file.hstatic.net/1000181505/file/egany-tools-active-quick-guide.jpg\" }]" }