{ "title": "Bạn chưa đăng nhập", "content" :"

Vui lòng đăng nhập theo link hướng dẫn bên dưới hoặc xem hướng dẫn nhanh

####[{ \"title\": \"Hướng dẫn sử dụng\", \"url\": \"https://egany.com/blogs/egany-tools/huong-dan-su-dung-egany-tools\"},{\"title\": \"Hướng dẫn kích hoạt nhanh\", \"url\": \"http://file.hstatic.net/1000181505/file/egany-tools-active-quick-guide.jpg\" }]

", "btnGroup": "[{ \"title\": \"Hướng dẫn sử dụng\", \"url\": \"https://egany.com/blogs/egany-tools/huong-dan-su-dung-egany-tools\"},{\"title\": \"Hướng dẫn kích hoạt nhanh\", \"url\": \"http://file.hstatic.net/1000181505/file/egany-tools-active-quick-guide.jpg\" }]" }