EGANY EGANY

EGANY Tools - Cập nhật phiên bản và dashboard mới

Phiên bản mới được cập nhật để thích hợp với những thay đổi trên Sapo, bên cạnh đó cải thiện giao diện dashboard mới bổ sung hướng dẫn thiết lập trực quan hơn cho người dùng.

Dashboard với giao diện mới kèm hướng dẫn thiết lập

Các bài viết liên quan