EGANY Tools

Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools

EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên các nền tảng Haravan và trình duyệt Chrome. 
Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension này để kích hoạt sử dụng.

Các tính năng nổi bật hiện có:

1. Chỉnh sửa nội dung mô tả của Sản Phẩm và Bài Viết trực tiếp ngoài giao diện người dùng, mà không cần truy cập vào trang quản trị.

2. Chỉnh sửa và thêm trường thông tin bổ sung (MetaField) cho Sản Phẩm (product) và Khách Hàng (customer) - Loại dữ liệu Con Số - Loại dữ liệu Văn Bản (có trình chỉnh sửa và format dữ liệu trực tiếp) - Loại dữ liệu Ngày Tháng (updating)


3. Thêm và xoá tag hàng loạt vào sản phẩm, khách hàng chỉ trong 1 click chuột .. và những tính năng khác đang chờ cập nhật từ phản hồi của người dùng...  (đang cập nhật)

Lưu ý: Click vào biểu tượng của tiện ích mở rộng này để sử dụng!

Hướng dẫn cấu hình theme không phải của EGANY trên Haravan để có thể chỉnh sửa trực tiếp ngoài Front-end:

1. Trang sản phẩm:

  • Vào trang sản phẩm (product.liquid), tìm đến chỗ hiển thị mô tả sản phẩm ({{product.description}}), thay thế phần mô tả bằng tag này:
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{product.id}}">
  {{product.description}}
</div>

Lưu ý: Nếu trong trang có phần check trường hợp description rỗng thì cũng phải thêm cho trường hợp rỗng

{% if product.description == blank %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{product.id}}">
  Chưa có mô tả cho sản phẩm này
</div>
{% else %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{product.id}}">
  {{product.description}}
</div>
{% endif %}

2. Trang bài viết:

  • Vào trang bài viết (article.liquid), tìm đến chỗ hiển thị nội dung bài viết ({{ article.content }}), thay thế phần nội dung bằng tag này:
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  {{ article.content }}
</div>

Lưu ý: Nếu trong trang có phần check trường hợp content rỗng thì cũng phải thêm cho trường hợp rỗng.

{% if article.content == blank %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  Chưa có nội dung cho bài viết này
</div>
{% else %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  {{article.content}}
</div>
{% endif %}

YOU MAY ALSO LIKE

Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập vị trí Add-on

VIEW POST

v1.3.0 - Update giao diện và thêm tính năng

VIEW POST

Hướng dẫn kích hoạt chứng thực EGANY Tools

VIEW POST

0 COMMENTS

LEAVE A COMMENT

This field is required
Invalid e-mail address
This field is required

Think We’d Be a Match?

GET STARTED