EGANY Tools

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Haravan

Nếu theme của bạn không phải của EGANY, để sử dụng EGANY Tools, các bạn có thể thực hiện theo cái bước sau.

1. Trang sản phẩm:

Vào trang sản phẩm (product.liquid), tìm đến chỗ hiển thị mô tả sản phẩm ({{product.description}}), thay thế phần mô tả bằng tag này:

<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{product.id}}">
  {{product.description}}
</div>

Lưu ý: Nếu trong trang có phần check trường hợp description rỗng thì cũng phải thêm cho trường hợp rỗng

{% if product.description == blank %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{product.id}}">
  Chưa có mô tả cho sản phẩm này
</div>
{% else %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{product.id}}">
  {{product.description}}
</div>
{% endif %}

2. Trang bài viết:

Vào trang bài viết (article.liquid), tìm đến chỗ hiển thị nội dung bài viết ({{ article.content }}), thay thế phần nội dung bằng tag này:

<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  {{ article.content }}
</div>

Lưu ý: Nếu trong trang có phần check trường hợp content rỗng thì cũng phải thêm cho trường hợp rỗng.

{% if article.content == blank %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  Chưa có nội dung cho bài viết này
</div>
{% else %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  {{article.content}}
</div>
{% endif %}

YOU MAY ALSO LIKE

Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập vị trí Add-on

VIEW POST

v1.3.0 - Update giao diện và thêm tính năng

VIEW POST

Hướng dẫn kích hoạt chứng thực EGANY Tools

VIEW POST

0 COMMENTS

LEAVE A COMMENT

This field is required
Invalid e-mail address
This field is required

Think We’d Be a Match?

GET STARTED