EGANY Tools

EGANY Tools - Quản trị website Sapo đơn giản hơn

EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên nền tảng và Sapo và trình duyệt Chrome. 
Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension này để kích hoạt sử dụng.

Lưu ý: Click vào biểu tượng của tiện ích mở rộng này để sử dụng!


YOU MAY ALSO LIKE

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Sapo

VIEW POST

Sapo - Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools

VIEW POST

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Haravan

VIEW POST

0 COMMENTS

LEAVE A COMMENT

This field is required
Invalid e-mail address
This field is required

Think We’d Be a Match?

GET STARTED