EGANY EGANY

EGANY Tools - Quản trị website Sapo đơn giản hơn

EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên nền tảng và Sapo và trình duyệt Chrome. 
Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension này để kích hoạt sử dụng.

Lưu ý: Click vào biểu tượng của tiện ích mở rộng này để sử dụng!


Các bài viết liên quan